"Turning Point of Your Life"
Radisson Hotel Training Pvt. Ltd.
(CTEVT Affiliated)
Kalimati, Kathmandu
Today Date: 2081-03-06

Internship तथा Job Placement हुन बाँकी बिद्यार्थी हरुको लागि अत्यन्त जरुरी सुचना !!!

2022-02-21

Course Image

यस तालिम केन्द्रबाट सन्चालित Cook/Waiter/Bakery/Barista को तालिम मिती 2079/06/26 सम्म सम्पन गर्नु भएका Internship मा जान बाँकी तथा इक्षुक बिद्यार्थीहरुलाई हामी लाई सम्प्रक गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौ । साथै 2079/06/26 सम्म Internship Completeगर्नु भएका बिद्यार्थीहरुलाई Job को लागि सम्प्रक गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ । 

Ph: 9851277265 Mamata Maam

      9851044265 Bishnu Sir